За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №14-0617/08.12.2021г. издаден от ИАОС, ГД „Лабораторно-аналитична дейност”, Регионална лаборатория Хасково-14 и Протокол от изпитване №2021/3926 от 15.12.2021г, издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, постъпили с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2512/15.12.2021г. и вх. №25-06-55/15.12.2021г. в РЗИ-Хасково и потвърдени с резултати от постъпил в РЗИ-Хасково Протокол от изпитване №ЗК-Д-328-1/16.12.2021г., издаден от Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив /взети проби от РЗИ-Хасково на 09.12.2021г./, за питейна вода от ЗВ Светлина Т, водоснабдяваща с. Светлина и с. Владимирово, община Тополовград, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „Естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението в ЗВ Светлина Т, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-25/21.12.2021г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 21.12.2021г. е  ПРЕКРАТЕНО действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №285/06.12.2021г., с което e възстановено ползването на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Светлина Т, водоснабдяваща с. Светлина и с. Владимирово, община Тополовград, област Хасково

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково