За печат

 

 

На 06.06.2011 г. бе подписан договор за субсидия № B1.13.03 „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

 

Организация Изпълнител:  OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално сближаване и за подкрепа на социалното включване на ромите, Гърция

Организация Партньор:           Община Делта,  Гърция

 

Съюз на местните власти на област Ксанти, Гърция

 

Солунски технологичен образователен институт Александър (филиал   Акушерство), Гърция

 

Регионална здравна инспекция- Хасково, Р. България

 

Община Димитровград, Р. България

 

Фондация „Толерантност и взаимопомощ”, Р. България

Продължителност на проекта:      24 месеца

Стойност на проекта:                      1 098 945 евро

 

Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция -България 2007-2013” е съсредоточена върху укрепване на мрежите и сътрудничеството в областта на сигурността на границите, управлението на природните ресурси, бизнеса и изследователските мрежи, за намиране на ефективни решения за безпрепятствена комуникация чрез модерна инфраструктура.

Общата стратегическа цел на Програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността. Стратегическата цел ще бъде постигната чрез следните две специфични цели:

 • Засилване привлекателността на региона чрез повишаване качеството на живот и подобряване на структурите за достъпност;
 • Увеличаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.

Чрез стратегическите и конкретните цели се цели постигането на конкретни резултати и стимулирането на положителни инициативи за бъдещото икономическо и социално развитие на трансграничния регион съгласно потребностите, определени в SWOT анализа. В този контекст, Приоритетните оси за изпълнението на Програмата са следните:

 • Приоритетна ос 1: Качество на живот;
 • Приоритетна ос 2: Достъпност;
 • Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси
 • Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

 

Проектът  „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”  е по приоритетна ос 1: Качество на живот; Област на интервенция 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние от Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция. Главната цел на приоритетната ос е да се насърчи пряко благоденствието на жителите в региона на програмата, като стимулира съвместни проекти, които разглеждат общи проблеми на здравеопазването и социалното благоденствие.

Ромското население в Гърция и България се сблъсква със социално изключване, липса на стабилен и сигурен дом, лоши санитарни условия и дискриминация при търсенето на услуги. Като се има в предвид, че здравето е признато за най- важния жизнен фактор и че най – застрашената група в ромските общности са жените и децата, проектът „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/” има за цел да приближи ромското население от двете страни на границата към структурите на общественото здравеопазване и да мотивира структурите на здравеопазването да включат ефективно ромското население в националните здравни системи чрез напътствия, превенция, образователни и информационни дейности и редовни прегледи.

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:

 • Работен пакет 1: Управление и контрол на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.
 • Работен пакет 2: Популяризиране на проекта. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.
 • Работен пакет 3: План за действие за подкрепа на здравните въпроси сред ромското население. Настоящият пакет включва анализ на текущата ситуация и  епидемиологични изследвания сред ромските общности.
 • Работен пакет 4: Интегрирани пакети от образователни програми, материали и обучителни курсове, с цел  повишаване културата и познанията на ромското население в сферата на здравеопазването.
 • Работен пакет 5: Пилотен проект, който има най- силно влияние върху целевата група. Той активира неефективните закони, отнасящи се до достъпа на роми до националните здравни служби. По време на пилотния проект ще бъдат организирани дни за ваксинации и прегледи на вече обучените роми в местни болници или други медицински центрове.

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net

 

_____________________

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково