За печат

Заповед на Дирекора на РЗИ Хасково за временни противоепидемични мерки

 

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения , аптеки, оптики, градския транспорт, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 1.

2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени,с цел  ограничаване на  контакти на работните места.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги.  Осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

6. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II.Временните противоепидемични мерки ,определени с настоящата заповед ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Хасково.

 

III. Заповедта да се съобщи на Областния управител на Оласт Хасково,на директора на ОД на МВР-Хасково, на директора на Регионална дирекция Социално подпомагане-Хасково, на началника на РУО-Хасково, на кметовете на общини в област Хасково за сведение ,изпълнение и за създаване на необходимата организация   за контрол по спазване на противоепидемичните мерки съобразно техните правомощия.

IV.Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ -Хасково пред Административен съд Хасково по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково