За печат

Във връзка с постъпила в РЗИ-Хасково с вх. №25-06-8#8/03.08.2022г. Програма за мониторинг на качеството на питейната вода за 2022г. от  „ВиК” ЕООД и отделяне на нова зона на водоснабдяване – ЗВ Владимирово, водоснабдяваща с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Хасково, за която не са предоставени данни и документи в пълен обем и обхват, които имат отношение към здравето, съгласно разпоредбите на Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Закон за Водите и Закон за Здравето, на водоснабдителната организация е връчено предписание №94/08.08.2022г. за ограничаване ползването на водата от населението в ЗВ Владимирово за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствията и установяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Допълнително са предприети следните мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Изпратено е писмо до кмета на засегнатото населено място, за уведомяване на населението на с. Владимирово с цел опазване на човешкото здраве.
  2. Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково