За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №2022/2034 от 21.09.2022г., издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №1975/29.09.2022г. и вх. №25-06-31#1/29.09.2022г. в РЗИ-Хасково, потвърдени със Здравно заключение изх. №ЛИ-02-353-1 от 19.10.2022г. и вх. №13-05-1#21/21.10.2022г. в РЗИ-Хасково с приложен протокол от изпитване №ЗК-Д-261/18.10.2022г. издаден от РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Бориславци, водоснабдяваща с. Бориславци, общ. Маджарово, област Хасково, на основание на които e констатирано, че несъответствията със стойностите по показател „естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на с. Бориславци, община Маджарово, са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-24/21.10.2022г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 21.10.2022г. е  ПРЕКРАТЕНО действието на Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки №209/29.06.2021г., с което е възстановено ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Бориславци – с. Бориславци, община Маджарово, Област Хасково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково