За печат

       ВНИМАНИЕ!

На основание резултати от постъпили протоколи за контрол на води №770/09.11.2022г., №770-А/09.11.2022г., №771/09.11.2022г., №771-А/09.11.2022г., №772/09.11.2022г. и №772-А/09.11.2022г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата, доставяна от «ВиК» ЕООД Хасково за питейно-битови нужди, чрез водоснабдителната мрежа, от зона на водоснабдяване Николово за населението на с. Николово, по показатели „Цвят по Рубльовска скала”, „Мътност”, „Фосфати”, „Манган” и „Желязо”, както следва:

Контролиран параметър

(Максимална допустима стойност)

Резултат

кметство с. Николово

Протокол №770/09.11.2022г.

№770-А/09.11.2022г.

Резултат

частен дом

Протокол

№771/09.11.2022г.

№771-А/09.11.2022г.

Резултат

частен дом

Протокол

№772/09.11.2022г.

№772-А/09.11.2022г.

Фосфати (0,5 mg/L)

0,73±0,03

0,70±0,03

1,06±0,04

Манган (50 µg/L)

2970±133

2612±117

3210±144

Желязо (200 µg/L)

237±19

212±11

596±26

Цвят по Рубльовска скала

(приемлив за потребителя)

Неприемлив –

15 Градуси цветност

Неприемлив –

15 Градуси цветност

Неприемлив –

15 Градуси цветност

Мътност

(приемлив за потребителя)

Неприемлив –

1,05 NTU

Неприемлив –

1,06 NTU

Неприемлив –

2,56 NTU

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №153/18.11.2022г. на «ВиК» ЕООД, във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Николово, доставяна от ЗВ Николово за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по показатели „Цвят по Рубльовска скала”, „Мътност”, „Фосфати”, „Манган” и „Желязо”, и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Николово с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
    1. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-              Кмет на Община Хасково и кметски наместник на с. Николово, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-              Областен управител на Област Хасково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково