За печат

С писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. № 2414/30.11.2022г. и вх. № 25-06-49#1/01.12.2022г. в РЗИ-Хасково постъпиха:

1. Протокол от  изпитване  № 2022/2692 от 28.11.2022г. на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД , гр. Бухово на питейна вода от с. Бодрово,общ. Димитровград, пункт-кметство, със заявител на изпитването „ВиК” ЕООД, гр. Хасково, съгласно който концентрацията на естествен уран в с. Бодрово не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен е резултат по показател естествен уран – 0,0307 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l).

2. Протокол от изпитване  № 2022/2693 от 28.11.2022г. на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД , гр. Бухово на питейна вода от с. Радиево,общ.Димитровград пункт-кметство, със заявител на изпитването „ВиК” ЕООД, гр. Хасково, съгласно който концентрацията на естествен уран в с. Радиево не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Установен е резултат по показател естествен уран – 0,0311 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l).

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставени и връчени предписания №163/01.12.2022г. и №164/01.12.2022г на управителя на „ВиК”ЕООД гр. Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението  в ЗВ Бодрово, захранваща с питейна вода с. Бодрово и ЗВ Радиево захранваща с питейна вода с. Радиево, община Димитровград, област Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на вода за питейно-битови нужди.
  2. Изпратено е писмо до кмета на община Димитровград и кметове на засегнатите населени места (с. Бодрово и с. Радиево, Община Димитровград, обл. Хасково), за уведомяване на населението на с. Бодрово и с. Радиево с цел опазване на човешкото здраве.
  3.  Уведомена е БД ИБР Пловдив за предприемане на незабавни мерки по компетентност.
  4. Уведомен е Областен управител на област Хасково

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково