За печат

ВНИМАНИЕ!

 

Във връзка с постъпило писмо изх. №2524/14.12.2022г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-61/14.12.2022г. в  РЗИ-Хасково, с което ни предоставят Протоколи от изпитване №2022/2811 от 12.12.2022г. и №2022/2811А от 12.12.2022г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сърница, захранваща с питейна вода с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково, по показател „Естествен уран” – 0,0349±0,0030 mg/l (при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l), „обща алфа-активност” – 0,920±0,056 Bq/l (при контролно ниво на обща алфа-активност 0,1 Bq/l) и изчислена Индикативна доза – 0,111±0,024 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

1.    Съставено и връчено предписание №168/14.12.2022г. на „ВиК”ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково, доставяна от ЗВ Сърница за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по химически показател „Естествен уран” и радиологичен показател „Индикативна доза”, и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.

2.    Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 15.12.2022г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Сърница, общ. Минерални бани с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.

3.    За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Минерални бани и кмет на с. Сърница, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.

-      Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково