За печат

        ВНИМАНИЕ!

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-032-67/04.07.2012г. питейната вода подавана от „ВиК” ЕООД гр. Хасково от ПС „Николово” в ЗВ Николово, водоснабдяваща с. Николово е забранена за пиене и приготвяне на храна  във връзка с установено отклонение по показател „манган” с цел опазване здравето на населението.

На основание резултати от постъпили протоколи за контрол на води №770/09.11.2022г., №770-А/09.11.2022г., №771/09.11.2022г., №771-А/09.11.2022г., №772/09.11.2022г. и №772-А/09.11.2022г., издадени от Орган за контрол от вида А при РЗИ-Хасково, водата доставяна от «ВиК» ЕООД Хасково за питейно-битови цели, чрез водоснабдителната мрежа, от зона на водоснабдяване Николово (1 шахтов кладенец) за населението на с. Николово, е ограничена за употреба за питейни нужди и приготвяне на храна във връзка с установени отклонения по показател „Цвят по Рубльовска скала”, „Мътност”, „Фосфати”, „Манган” и „Желязо”.

При извършен на 25.01.2023г. от служители на РЗИ-Хасково насочен здравен контрол за проверка съответствието на подаваната към потребителите вода, чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД Хасково по показател «арсен», и постъпилите в РЗИ-Хасково с вх. № 13-07-2#1/02.02.2023г. протоколи от изпитване, издадени от ЛИК при РЗИ-Стара Загора са установени следните резултати по контролирания химически показател:

Протокол от изпитване №

Зона на водоснабдяване

Населено място

Пункт за пробовземане

Резултат от изпитването

по показател арсен

(стойност и допуск –

не повече от 10.0 µg/

ДЗК №112/26.01.2023г.

ЗВ Николово

с. Николово, общ. Хасково

частен дом, до кметството

10,8±0,9 µg/l

ДЗК №113/26.01.2023г.

ЗВ Николово

с. Николово, общ. Хасково

частен дом

8,11±0,72 µg/l

Видно от резултатите на лабораторните изпитвания, в един от пунктовете на пробовземане, химическият показател ”арсен” не съответства на максималната стойност определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с актуалните данни, свързани с динамика в отклоненията на качеството на водата, доставяна от „ВиК” ЕООД Хасково от ЗВ Николово за населението на с. Николово, община Хасково, област Хасково и на основание Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г.), във връзка с  чл. 155а, ал.3, т.1 от Закон за водите (ДВ бр. 67/1999г, посл. изм. и доп. ДВ бр.61/2019г.), и чл.10, ал.3 на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001г., изм. и доп. ДВ. 6/2018г.) РЗИ-Хасково ограничава употребата на водата за питейни нужди и приготвяне на храна, на база установени отклонения в показателите ”Арсен”, „Цвят по Рубльовска скала”, „Мътност”, „Фосфати”, „Манган” и „Желязо”.

        С писма са уведомени:

-      „ВиК” ЕООД гр. Хасково, като водоснабдителното дружество следва да продължи организирането,  осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Николово с цистерни (водоноски/съдове), отговарящи на изискванията към съдове и резервоари за вода за пиене, в изпълнение на предписаните в предписание №153/18.11.2022г. от РЗИ-Хасково мерки

-      Кмет на Община Хасково и кметски наместник на с. Николово, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Областен управител на Област Хасково;

-      Министерство на здравеопазването.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково