За печат

Уведомяваме Ви, че е необходимо да подготвите и подадете необходимите документи при предстоящо преосвидетелстване най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение.

 

Необходими документи:

 

  • Направление за ТЕЛК, издадено от личния/ лекуващия лекар (най-малко три месеца преди изтичане срока на експертното решение) и въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/;

 

  • Заявление–декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;

 

  • Актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение.

 

 

Документите се подават:

 

  • Лично;

 

  • Чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от три месеца преди изтичане срока на експертното решение);

 

  • По електронен път, ако разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП);

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково