За печат

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПОЛЗВАНЕТО на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сърница – с. Сърница, община Минерални бани, Област Хасково

Във връзка с данните от Протоколи от изпитване №2023/247 от 13.03.2023г. и №2023/247А от 13.03.2023г., издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД и постъпили с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №680/15.03.2023г. и вх. №96-00-49#11/17.03.2023г. в РЗИ-Хасково, както следва:

 

Протокол № 2023/247 и 2023/247A от 13.03.2023г. за питейна вода от ЗВ Сърница, с. Сърница, частен дом

Естествен уран

Обща алфа-активност

Обща бета активност

Индикативна доза

0,0200±0,0045 mg/l

0,564±0,040 Bq/l

0,180±0,022 Bq/l

0,062±0,014 mSv

и потвърдени с приложени към писмо от РЗИ-Пловдив изх. №ЛИ-02-237-1/04.04.2023г. и вх. №96-00-49#13/04.04.2023г. в РЗИ-Хасково, Здравно заключение изх. №ЛИ-165/04.04.2023г. и протокол от изпитване №ЗК-Д-72/04.04.2023г. издаден от ЛИК при РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Сърница, водоснабдяваща с. Сърница, общ. Минерални бани, област Хасково, както следва:

Протокол № ЗК-Д-72/04.04.2023г. за питейна вода от ЗВ Сърница, с. Сърница, хранителен магазин

Естествен уран

Обща алфа-активност

Обща бета активност

0,010±0,001mg/l

0,41±0,04 Bq/l

0,21±0,02 Bq/l

на основание на които e констатирано, че несъответствията в стойностите по показател „естествен уран” и „индикативна доза”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на с. Сърница, община Минерални бани, обл. Хасково са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-3/05.04.2023г. на директора на РЗИ-Хасково считано от 05.04.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сърница – с. Сърница, община Минерални бани, Област Хасково и ПРЕКРАТЯВА действието на връчено на водоснабдителното дружество Предписание №168/14.12.2022г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, касаещо наложеното ограничение.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково