За печат

ВАЖНО!

 

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ Сива река,водоснабдяваща с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково


Във връзка с изпълнение на предписание на РЗИ-Хасково №27/08.03.2023г., връчено на „ВиК” ЕООД гр. Хасково за проследяване динамиката на стойностите по показател „Алуминий” в ЗВ Сива река, от водоснабдителната организация постъпи писмо с изх. №1025/26.04.2023г. и вх. №25-06-7#4/27.04.2023г. в РЗИ-Хасково, с приложен Протокол от изпитване №Е814 А/21.04.2023, издаден от Лаборатория на СЖС България ЕООД, съгласно който са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сива река, водоснабдяваща с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково, по показател с индикаторно значение „Алуминий” – 1118 ± 224 µg/l (при определена максимална стойност 200 µg/l), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №39/27.04.2023г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково, доставяна от ЗВ Сива река за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по показател с индикаторно значение „Алуминий” и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 28.04.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Сива река, общ. Свиленград с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

- Кмет на Община Свиленград и кмет на с. Сива река, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

- В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.

- Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково