За печат

В А Ж Н О !!!

 

Ограничава се използването на питейната вода от населението в ЗВ Сърница, захранваща с. Сърница, общ. Минерални бани, област Хасково за питейни цели и приготвяне на храна във връзка с установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сърница по химически показател „Уран“ (изписан в протокола „Естествен уран“) – 36,1±3,1 µg/l  (при определена максимална стойност 30 µg/l), „обща алфа-активност” – 1,096±0,60 Bq/l (при контролно ниво на обща алфа-активност 0,1 Bq/l). Резултати, постъпили с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково изх. №2001/25.08.2023г. и вх. №25-06-23#2/25.08.2023г. в  РЗИ-Хасково, с което ни предоставят Протокол от изпитване №2023/2601 от 18.08.2023г., издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, видно от който питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

 

  1. Съставено и връчено предписание №120/25.08.2023г. на „ВиК”ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково, доставяна от ЗВ Сърница за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по химически показател показател „Уран“ (изписан в протокола „Естествен уран“) и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2.  Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 25.08.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Сърница, общ. Минерални бани с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3.  За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:
  • Кмет на Община Минерални бани и кмет на с. Сърница, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;
  • В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.
  •  Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител на област Хасково и председател на Асоциацията по ВиК-Хасково.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково