За печат

ВНИМАНИЕ!

 

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ Тракиец,водоснабдяваща с. Тракиец, общ. Хасково, обл. Хасково

 

Във връзка с постъпило от водоснабдителната организация писмо с изх. №2254/02.10.2023г. и вх. №25-06-32/03.10.2023г. в РЗИ-Хасково, с приложен Протокол от изпитване №Е2613 А/26.09.2023, издаден от Лаборатория на СЖС България ЕООД, са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Тракиец, водоснабдяваща с. Тракиец, общ. Хасково, обл. Хасково, по следните показатели „Алуминий” – 256 ± 51 µg/l (при определена максимална стойност 200 µg/l),  „Манган” – 211 ± 42 µg/l (при определена максимална стойност 50 µg/l), „Фосфати” – 0,701 ± 0,070 mg/l (при определена максимална стойност 0,5 mg/l), „Мътност” -2,90 ± 0,29 NTU (при определена максимална стойност 1 NTU), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №135/04.10.2023г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Тракиец, общ. Хасково, обл. Хасково, доставяна от ЗВ Тракиец за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по горецитираните показатели и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 04.10.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Тракиец, общ. Хасково с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Хасково и кмет на с. Тракиец, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.

-      Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково