За печат

ВНИМАНИЕ!

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ „Харманли – 2”,водоснабдяваща гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково

Във връзка с постъпило писмо изх. №2488/26.10.2023г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-37/26.10.2023г. в РЗИ-Хасково, водоснабдителната организация ни предоставя Протокол от изпитване №2023/3912 от 20.10.2023г, издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно който са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ „Харманли – 2”, захранваща с питейна вода гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, по показател „Уран”– 30.9±2,7 µg/l (при определена максимално допустима стойност 30 µg/l),  с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание №148/26.10.2023г. на „ВиК”ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, доставяна от ЗВ «Харманли – 2» за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по химически показател „Уран” и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 27.10.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението на гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Харманли, кмет на с. Надежден и кмет на с. Остър камък, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.

-      Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково