За печат

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №2023/4206 от 31.10.2023г., издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД и постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2565/02.11.2023г. и вх. №25-06-41/02.11.2023г. в РЗИ-Хасково, както следва:

Протокол № 2023/4206  от 31.10.2023г. за питейна вода от ЗВ Харманли–2, гр. Харманли, сграда ВиК

Естествен уран

Единица на величината

Стойност и допуск на паказатела

24,7±2,5 µg/l

µg/l

30 µg/l

и данните от Протокол от изпитване №17361/01.11.2023г., издаден от „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД и постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2567/03.11.2023г. и вх. №25-06-43/03.11.2023г. в РЗИ-Хасково, както следва:

Протокол № 17631/ 01.11.2023г. за питейна вода от ЗВ Харманли-2, гр. Харманли, сграда ВиК

Естествен уран

Единица на величината

Стойност и допуск на паказатела

21±2 µg/l

µg/l

30 µg/l

потвърдени с приложени към писмо от РЗИ-Пловдив с изх. №ЛИ-02-1137-1/09.11.2023г. и вх. №25-06-37#8/09.11.2023г., както следва:

-      Здравно заключение с изх. №РК-12/08.11.2023г. и протокол от изпитване №ЗК-Д-236/07.11.2023г. издаден от ЛИК при РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Харманли-2, водоснабдяваща гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, както следва:

Протокол № ЗК-Д-236/ 07.11.2023г. за питейна вода от ЗВ Харманли-2, гр. Харманли, сграда ВиК

Естествен уран

Единица на величината

Стойност и допуск на паказатела

17,2±0,4 µg/l

µg/l

30 µg/l

-      Здравно заключение с изх. №РК-13/08.11.2023г. и протокол от изпитване №ЗК-Д-237/07.11.2023г. издаден от ЛИК при РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Харманли-2, водоснабдяваща с. Надежден, общ. Харманли, обл. Хасково, както следва:

Протокол № ЗК-Д-237/ 07.11.2023г. за питейна вода от ЗВ Харманли 2, с. Надежден, частен дом Себахтин Халибрямов

Естествен уран

Единица на величината

Стойност и допуск на паказатела

18,0±0,4 µg/l

µg/l

30 µg/l

-      Здравно заключение с изх. №РК-14/08.11.2023г. и протокол от изпитване №ЗК-Д-238/07.11.2023г. издаден от ЛИК при РЗИ-Пловдив, за питейна вода от ЗВ Харманли-2, водоснабдяваща с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, както следва:

Протокол № ЗК-Д-238/ 07.11.2023г. за питейна вода от ЗВ Харманли 2, с. Остър камък, частен дом Тянко Делчев

Естествен уран

Единица на величината

Стойност и допуск на паказатела

18,5±0,4 µg/l

µg/l

30 µg/l

на основание на които e констатирано, че несъответствията в стойностите по показател  „естествен уран“, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково са отстранени и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-28/10.11.2023г. на директора на РЗИ-Хасково, считано от 10.11.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Хармани-2 – гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково и ПРЕКРАТЯВА действието на връчено на водоснабдителното дружество Предписание №148/26.10.2023г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, касаещо наложеното ограничение.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково