За печат

ВНИМАНИЕ!

Ограничава се временно употребата на питейната вода вс. Остър камък, община Харманли, област Хасково, водоснабдявано от ЗВ „Харманли – 2”

Във връзка с проведен учестен мониторинг на питейната вода в ЗВ „Харманли – 2”, водоснабдяваща гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък, община Харманли, област Хасково и постъпили с писмо с изх. №ЛИ-02-1157-1/27.11.2023г. и вх. №25-06-37 #12/27.11.2023г. протоколи от изпитване, издадени от ЛИК при РЗИ-Пловдив, на основание на които е установено отклонение в качеството на водата за питейно-битови цели, по показател уран/естествен уран единствено в с. Остър камък, община Харманли, област Хасково. В останалите населени места (гр. Харманли и с. Надежден, общ. Харманли, обл. Хасково) не се установяват отклонения в максималната стойност (30 µg/l) на химическия показател уран/естествен уран:

Протокол от изпитване №

ЗВ/Населено място/Пункт

Резултат от изпитването

по показател

естествен уран в µg/l

ЗК-Д-277/23.11.2023г. ЗВ Харманли – 2,

гр. Харманли, кв. „Дружба”

(на вход от град Хасково),

хранителен магазин „Габи”

21,65±0,01

ЗК-Д-278/23.11.2023г. ЗВ Харманли – 2,

гр. Харманли, сграда „ВиК”

22,77±0,01

ЗК-Д-279/23.11.2023г. ЗВ Харманли – 2,

гр. Харманли,

централна градска част,

хранителен магазин „Пепини”

22,22±0,01

ЗК-Д-280/23.11.2023г. ЗВ Харманли – 2,

с. Надежден, общ. Харманли,

частен дом

22,34±0,01

ЗК-Д-281/23.11.2023г. ЗВ Харманли – 2,

с. Остър камък, общ. Харманли,

частен дом

32,85±0,01


Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание 163/28.11.2023г.на „ВиК”ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, доставяна от ЗВ «Харманли – 2» за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по химически показател „Уран” и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 28.11.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението на с. Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Харманли и на с. Остър камък, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково