За печат

ВНИМАНИЕ!

 

Ограничава се употребата на питейната вода вс. Бориславци, община Маджарово, област Хасково, водоснабдявано от ЗВ Бориславци

Във връзка с постъпило писмо изх. №2996/22.12.2023г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-55/22.12.2023г. в РЗИ-Хасково, водоснабдителната организация ни предостави Протоколи от изпитване №2023/4228 от 20.12.2023г. и №2023/4228А от 20.12.2023г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Бориславци, захранваща с питейна вода с. Бориславци, общ. Маджарово, обл. Хасково, по показател „уран/естествен уран” – 38,5±3,3 µg/l (при определена максимална стойност 30 µg/l), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание 177/22.12.2023г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във възка с ограничение употребата на водата от населението на с. Бориславци, общ. Маджарово, обл. Хасково, доставяна от ЗВ Бориславци за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по химически показател „Уран/Естествен уран” и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 23.12.2023г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението на с. Бориславци, общ. Маджарово, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоари за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-  Кмет на Община Маджарово и кмет на с. Бориславци,, общ. Маджарово, област Хасково, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-  Министерство на здравеопазването и Областен управител.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково