За печат

ВНИМАНИЕ!

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ Сусам - гравитачна, водоснабдяваща част от населението живущо в северозападната и централната част на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково

Във връзка с постъпили с писмо изх. №31/04.01.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-06-1/04.01.2024г в РЗИ-Хасково, Протоколи от изпитване №2023/4385 от 02.01.2024г. и №2023/4385А от 02.01.2024г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сусам – гравитачна, захранваща с питейна вода северозападната и централната част на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,109±0,011 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание 1/05.01.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във във връзка с ограничение употребата на водата от ЗВ Сусам – гравитачна, водоснабдяваща част от населението живущо в северозападната и централната част на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по радиологичния показател „Индикативна доза”.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 06.01.2024г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Минерални бани и кмет на с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Областен управител

-      Министерство на здравеопазването;

-      Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково