За печат

ВНИМАНИЕ!

 

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ Малко Брягово,водоснабдяваща с. Малко Брягово, общ. Маджарово, обл. Хасково считано от 17.04.2024г.

 

Уведомяваме Ви, че при извършен контролен мониторинг на питейна вода при крана на потребителя от зона на водоснабдяване (ЗВ) Малко Брягово, захранваща с. Малко Брягово, община Маджарово, област Хасково на 18.03.2024г. и контролно пробонабиране на 09.04.2024г. за проверка съответствието на подаваната към потребителите питейна вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от Община Маджарово и на основание резултати, постъпили с протоколи от изпитване с вх. №13-10-1/17.04.2024г. от РЗИ-Стара Загора в РЗИ-Хасково, са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател „Арсен” при определена максимална стойност 10,0 µg/l), както следва:

 

Протоколи от изпитване издадени от ЛИК при РЗИ-Стара Загора за ЗВ Малко Брягово Пункт за пробовземане Резултат от изпитването

по показател „Арсен“

ДЗК №398/15.04.2024г. с. Малко Брягово,

общ. Маджарово, частен дом

29,3± 2,5 µg/l
ДЗК №470/15.04.2024г. с. Малко Брягово,

общ. Маджарово, частен дом

36,1 ± 2,6 µg/l
ДЗК №471/15.04.2024г. с. Малко Брягово,

общ. Маджарово, частен дом

36,2 ± 2,6 µg/l

с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. 1.    Във връзка с ограничение употребата на водата за питейни нужди и приготвяне на храна, доставяна от Община Маджарово от ЗВ Малко Брягово, захранваща с. Малко Брягово, общ. Маджарово, следва Община Маджарово да осигури питейна вода на засегнатото население, отговаряща на изикванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, до отстраняване на несъответствията по показател «Арсен» и възстановяване качеството на водата от ЗВ Малко Брягово за питейно-битови цели, съгласно Предписание №34/17.04.2024г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.
  2. 2.    За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Маджарово и кметски наместник на с. Малко Брягово, общ. Маджарово, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Информирано е Министерство на здравеопазването и Областен управител;

-      В 7-дневен срок РЗИ-Хасково ще уведоми БД ИБР Пловдив във връзка с ангажиментите си по изпълнение на чл.155а, ал.3, т.6, буква б) от Закона за водите и необходимостта от бърз и навременен обмен на информация между институциите.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково