За печат

ВНИМАНИЕ!

Ограничава се употребата на питейната вода от ЗВ Бисер, водоснабдяваща с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково

Във връзка с постъпили с писмо изх. №1543/03.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-94/03.07.2024г в РЗИ-Хасково, Протоколи от изпитване №2024/2029 от 24.06.2024г. и №2024/2029А от 24.06.2024г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Бисер, захранваща с питейна вода с. Бисер, община Харманли, област Хасково по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,170±0,009 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Съставено и връчено предписание 100/04.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във във връзка с ограничение употребата на водата от ЗВ Бисер, водоснабдяваща населението живущо в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията по радиологичния показател „Индикативна доза”.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 05.07.2024г. водоснабдителното дружество да организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население на с.Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  3. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кмет на Община Харманли и кмет на с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Областен управител

-      Министерство на здравеопазването;

-      Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково