За печат

        ВНИМАНИЕ!

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СК03-70/27.04.2007г. питейната вода подавана от „ВиК” ЕООД гр. Хасково от ПС Брягово в ЗВ Брягово, водоснабдяваща с. Брягово и с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково е забранена за пиене и приготвяне на храна във връзка с установени трайни отклонения по показатели „Манган”, „Амониеви йони“ и „Мътност“ с цел опазване здравето на населението.

Във връзка с установено съдържание на „Радон“ над нормативно определената параметрична стойност, на населението е препоръчано предприемането на следната предпазна мярка:

  1. При ползване на водата за къпане помещението веднага трябва да се проветрява.

За гореизложеното с писмо №РД-02-1385#3/19.11.2019г. на РЗИ-Хасково са уведомени и всички кметове на населените места, със задължение да информират засегнатото население.

Във връзка с постъпило писмо изх. №1543/03.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-94/03.07.2024г. в РЗИ-Хасково, водоснабдителната организация ни предостави Протоколи от изпитване №2024/2027 от 21.06.2024г. и №2024/2027А от 21.06.2024г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Брягово, захранваща с питейна вода с. Брягово, с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково, по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,176±0,016 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На основание актуалните данни към настоящия момент, свързани с динамика в отклоненията на качеството на водата, доставяна от „ВиК” ЕООД Хасково от ЗВ Брягово за населението на с. Брягово, с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково и на основание Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г.), във връзка с  чл. 155а, ал.3, т.1 от Закон за водите (ДВ бр. 67/1999г, посл. изм. и доп. ДВ бр.61/2019г.), и чл.10, ал.3 на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001г., изм. и доп. ДВ. 6/2018г.) РЗИ-Хасково ограничава употребата на водата за питейни нужди и приготвяне на храна, на база установените трайни отклонения в показателите „Манган”, „Амониеви йони“, „Мътност“, „Желязо“, „Фосфати“ и „Индикативна доза“ до отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели.

 

Предприети мерки от страна на РЗИ-Хасково:

  1. Подновено и връчено предписание 102/05.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково във връзка с ограничение употребата на водата от ЗВ Брягово, водоснабдяваща населението живущо в с. Брягово и с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна, до отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на питейната вода.
  2. Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, следва от 05.07.2024г. водоснабдителното дружество следва да продължи осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население в с. Брягово и с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.
  1. За мерките предприети от страна на РЗИ-Хасково с писма са уведомени:

-      Кметовете на засегнатите населени места, като на същите се вменява задължението незабавно да уведомят населението по подходящ начин, като информацията да достигне до всеки един жител;

-      Областен управител на Област Хасково;

-      Министерство на здравеопазването;

-      Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”.

 
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково