Списък на служителите на РЗИ Хасково подали декларации по чл. 12

За печат

С П И С Ъ К

 на служителите на РЗИ Хасково подали декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с  чл. 14  от   Закона за предотвратяване и разкриване на  конфликт на интереси

 

 1. Д-р Станимира Тананова-Кирова – Заместник-директор
 2. Д-р Иван Гоговски – Главен секретар
 3. Теодора Иванова-Бинчева – Директор ДАПФСО
 4. Мария Никифорова – Началник отдел „АС”
 5. Ивелина Андонова – Главен експерт
 6. Илиян Янкулов – Юрисконсулт
 7. Стефан Марков – главен специалист
 8. Златка Златева – главен специалист
 9. Стефка Христова – Старши специалист
 10. Стефка Капитанова-Минчева – Старши специалист
 11. Костадин Карайодов – Изпълнител
 12. Радомир Кехайов – Изпълнител
 13. Тянка Георгиева – изпълнител-хигиенист
 14. Нели Стефанова – Началник отдел „ФС”
 15. Мария Янчева – Главен експерт
 16. Полина Нейкова – Старши специалист
 17. Нина Костадинова– Старши специалист
 18. Минка Бояджиева – Главен специалист
 19. Мая Тодорова – главен специалист
 20. Д-р Таня Николова – Директор ДМД
 21. Д-р Георги Парушев – Главен инспектор
 22. Д-р Таня Шуманова– Главен експерт
 23. Гергана Андонова – Шереметова – Главен инспектор
 24. Мирослав Примов – главен инспектор
 25. Таня Тенева – инспектор
 26. Женя Илчева – инспектор
 27. Величка Янева – Главен експерт
 28. Милена Иванова – Главен експерт
 29. Васка Тодорова – Йорданова – старши специалист
 30. Д-р Снежана Иванова – Директор ДНЗБ
 31. Д-р Светлана Узунова – Началник отдел „ПЕК”
 32. Д-р Силвия Янева – Главен инспектор
 33. Д-р Велина Мавродиева – Главен инспектор
 34. Д-р Даниела Господинова – Главен инспектор
 35. Д-р Георги Петров – Главен инспектор
 36. Теменуга Андреева – Главен инспектор
 37. Димитрина Калинчева – Инспектор
 38. Елена Иванова – Инспектор
 39. Снежана Радева – Инспектор
 40. Димитър Димитров – Инспектор
 41. Венета Стамова – Инспектор
 42. Семра Кадир – Инспектор
 43. Мариета Кафтанова – Инспектор
 44. Елка Димитрова – младши експерт
 45. Д-р Радко  Христов – Началник отдел „МИ“
 46. Алина Николова – Младши експерт
 47. Снежана Тодорова – Младши експерт
 48. Иванка Василева – Младши експерт
 49. Маргарита Митева – Младши експерт
 50. Милена Овчарова – Младши експерт
 51. Галина Цветанова – Младши експерт
 52. Д-р Димитър Тонев – Началник на отдел „ДЗК”
 53. Елена Бахчеванова – инспектор
 54. Мария Колева – Инспектор
 55. Диляна Велчева – Инспектор
 56. Мустафа Мустафа – Инспектор
 57. Даниела  Данева – Инспектор
 58. Радка Кръстева – Инспектор
 59. Димитринка Тодева – Инспектор
 60. Нева Дряновска – Инспектор
 61. Пейо Керанов – Инспектор
 62. Милена Герджикова – Инспектор
 63. Весела  Ленкова – Инспектор
 64. Атанас  Атанасов – Главен специалист
 65. Д-р Валентина  Ангелова – Началник отдел „ЛИ”
 66. Д-р Веселина Иванова – Главен експерт
 67. Кремена Драгнева – Главен експерт
 68. Веска Капитанова – Младши експерт
 69. Теодора Борисова – Младши експерт
 70. Надежда  Павлова – Главен специалист
 71. Валентина  Велчева – Главен специалист
 72. Елена Арнаудова – Главен специалист
 73. Петьо Парасков – Главен специалист
 74. Д-р Иван Александров – Началник отдел „ПБПЗ“
 75. Нина Николова – Главен експерт
 76. Марияна Гузгунова – Главен експерт
 77. Красимира Георгиева – Младши експерт
 78. Десислава Тончева – Инспектор
 79. Тянко Златанов – Инспектор

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково