ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За печат

Процедура за предоставяне на електронни услуги

 

Електронен адрес за приемане на електронни документи : delovodstvo@haskovo.net

 

 

Административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция-Хасково, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица.

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).

3. Имате инсталиран Adobe Reader.

 

Списък с наличните електронни услуги можете, да откриете на следните адреси:

(961). Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
(3041). Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
(1088). Заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
(685).  Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
(1336). Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
(1552). Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
(882)Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe
(881). Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
(466). Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
(258). Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
(1795).  Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
(883). Издаване на становище за класифициране на отпадъци
(1338).  Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.
(558). Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
(1553). Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
(477). Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
(1350). Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
(2134). Издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2
(2133). Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица–УП-3
(2). Предоставяне на достъп на обществена информация

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково