За нас

За печат

1.    Харта на клиента

2.    Вътрешни правила за административно обслужване

3.    Процедура за подаване, разглеждане и решававане на предложения, сигнали и жалби

4.    Цели на РЗИ за 2013г.

5.   Проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Регионална здравна инспекция-Хасково за 2017г.

6.  Отчет на Цели на РЗИ 2012г.

7.  Списък на служителите на РЗИ Хасково подали декларации по чл. 12

8.  Отчет на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 г.

9.  Сертификат за акредитация на ОКА от вид А

10. Етичен кодекс

11.   Вътрешни правила за документооборота на електронните документи и за електронната обработка на документи на хартиен носител в РЗИ-Хасково

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ
Антикорупционни планове и отчети

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково