ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

За печат

Всеки  гражданин  или  юридическо  лице  има  право  да  подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ-Хасково.

Искането за информация следва да бъде направено чрез писмено или устно заявяване.

Заявленията  за  достъп  до  обществена  информация (включително получените  по  пощата  или  на  официалния  електронен  адрес  на инспекцията) подлежат на задължителна регистрация, всеки работен ден от 8.30 до 17.00часа.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на  разходите  по  предоставяне  на  информацията  най-късно  в  деня, определен  в решението за предоставяне достъп до обществена информация, чрез  представяне на  платежен  документ.

Заплащат се материалните разходи по предоставянето на услугата по цени, съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. на Министерство на финансите, Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.

Достъп до публичните регистри на РЗИ-Хасково се предоставя на електронната страница на Инспекцията секция „Регистри“.

Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

Информация за водените от РЗИ – Хасково публични регистри се предоставя и въз основа на писмено заявление подадено по реда на  Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация с изричното отбелязване за искане за устна справка. Въз основа на заявлението се определя срока и мястото за разглеждането на съхраняваните регистри.

 

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и ред за достъп до публични регистри

Вътрешни правила ДОИ

 

З А П О В Е Д № РД-09-287/06.12.2017 г. – за обявяване Списък на категориите информация в Организационната единица „Регионална здравна инспекция – Хасково“, подлежаща на класификация като „СЛУЖЕБНА ТАЙНА“

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО ПРЕЗ 2017Г

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО ПРЕЗ 2019 Г.

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО ПРЕЗ 2020 Г.

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО ПРЕЗ 2021 Г.

 

Отчет на заявленията за достъп до обществена информация за 2016 г.

 

Отчет на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 г.

 

Отчет на заявленията за достъп до обществена информация за 2018 г

 

Отчет на заявленията за достъп до обществена информация за 2019 г.

 

 

Заявление за достъп до обществена информация

 

 

 

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково