Структура

За печат

Регионална здравна инспекция осъществява, налага и контролира провеждането на държавната здравна политика на територията на област Хасково, чрез своите информационни, консултативни и координационни функции:

 

 • държавен здравен контрол
 • лабораторни анализи и изпитвания
 • упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa
 • упражнява контрол върху заразните болести
 • упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания
 • извършва промоция на здравето и профилактика на болестите
 • извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите
 • контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения
 • планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза
 • събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване
 • извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.
 • Изпълнение на национални програми и проекти в областта на опазване на общественото здраве
 • проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве
 • планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково