РЕГИСТРИ

За печат

Регистър на лица практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в област Хасково

 

1.    Обща информация:Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се създава и поддържа в РЗИ-Хасково, съгласно изискванията на чл.171 (1) от Закона за здравето. Изискванията към лицата по този регистър са определени в Наредба № 7/01.03.2005г.Регистърът съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Хасково. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер на издаденото от РЗИ удостоверение, име на лицето, практикуващо неконвенционални методи, предмет на дейност, адрес на кабинета.2.    Ред за достъп:Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ-Хасково в секция:  Начало » РЕГИСТРИРегистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel.

Право на  достъп  до  on-line информацията имат всички интересуващи се.

Документи за ползване на услугата не се изискват.

Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

Регистър на обектите с обществено предназначение на територията на област Хасково

 

1.    Обща информация:Регистър на обектите с обществено предназначение, се създава и поддържа в РЗИ Хасково, съгласно изискванията на чл.36, ал.3 от Закон за здравето и Наредба № 9 от 21 март 2005 г., за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.

Регистърът съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, на територията на област Хасково: индивидуален регистрационен номер на обекта; дата на регистрация; наименование на обекта или транспортното средство; адрес на обекта или местодомуването на транспортното средство; община; видове дейности, които ще се извършват; име на лицето открило обекта с обществено предназначение; данни за съдебната регистрация; адрес на управление; община; дата на заличаване на регистрацията; номер на заповед за заличаване на регистрацията; основание за заличаване на регистрацията.

2.    Ред за достъп:Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ-Хасково в секция:  Начало » РЕГИСТРИ

Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel.
Право на  достъп  до  on-line информацията имат всички интересуващи се.

Документи за ползване на услугата не се изискват.

Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

Регистър издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти в област Хасково

 

1.  Обща информация:Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти,се създава и поддържа в РЗИ-Хасково, съгласно Наредба № 5 от 06.07.2011г., обн. ДВ бр. 54 от 15.07.2011г.

В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение и адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ.

2.  Ред за достъп:Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ-Хасково в секция:  Начало » РЕГИСТРИ

Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel.
Право на  достъп  до  on-line информацията имат всички интересуващи се.

Документи за ползване на услугата не се изискват.

Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

Регистър дрогерии

 

1.  Обща информация:Регистър на дрогериите,се създава и поддържа в РЗИ-Хасково, съгласно чл.19а от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, обн. ДВ бр. 31/13.04.2007г. Регистърът съдържа информация: номер на издаденото удостоверение; име на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия; име на управителя на дрогерията; адрес на управление; адрес на дрогерията;  ръководител на дрогерията адрес на ръководителя.

2.  Ред за достъп:Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ-Хасково в секция:  Начало » РЕГИСТРИ

Регистърът е в таблична форма. Предоставен е във файл с формат на MSExcel.
Право на  достъп  до  on-line информацията имат всички интересуващи се.

Документи за ползване на услугата не се изискват.

Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.

 

Списък на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите на територията на област Хасково

Списък на действащи ДДД фирми в Хасковска област

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково