АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

За печат
  • Административните услуги в РЗИ – Хасково, могат да бъдат заявени писмено, устно или по електронен път, подписани с универсален електронен подпис /УЕП/. Съобразно наличните технически възможности, писмените искания и приложенията към тях, могат да се подават: по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, удостоверяващ заявяването. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
  • Заявителят избира формата и начина на заявяване.
  • Устните и писмените  искания се приемат в рамките на работното време.
  • Изпращането на готов документ, става за сметка на заявителя, чрез „Български пощи“ ЕАД – лицензиран пощенски оператор.
  • В РЗИ-Хасково се прилага принципа на комплексното административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ – Хасково, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
  • Дължимите такси за извършени административни услуги, могат да се платят в брой или чрез ПОС – терминално устройство на касата на РЗИ – Хасково, на адрес гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2, както и по следната банкова сметка:

IBAN:  BG13 UBBS 8888 3137 5286 01
BIC:     UBBS BGSF
Банка: ОББ АД – Хасково

 

Услугите се заплащат по цени регламентирани в:


  • Банковата сметка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е:

IBAN:   BG61 BNBG 9661 3100 1301 01
BIC:     BNBGBGSD
Банка: БНБ – София 

УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

 

1.(2134)Издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2

2.(2133). Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица–УП-3

3.(2). Предоставяне на достъп на обществена информация

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

 

1.(961). Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

2.(1793). Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

3.(1088). Заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 

4.(685).  Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

5.(1336). Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

 

6.(881). Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

7.(341). Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

 

8.(1552). Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

 

9.(882). Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначениe

 

10.(1660). Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

 

11.(466). Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

12.(258). Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

 

13.(1795).  Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

 

14.(883). Издаване на становище за класифициране на отпадъци

  • Заявление се подава в съответната РИОСВ

 

15.(259). Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

 

16.(1870). Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

 

17.(1338).  Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

 

18.(467). Издаване на международен сертификат за имунизации

 

19.(1796). Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

 

20.(558). Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 

21.(686). Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб

Услугата не се извършва в РЗИ-Хасково

 

22.(1553). Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

 

23.(1089). Издаване на разрешителни за пренасяне на покойници извън страната

 

24.(1573). Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

 

25.(1349). Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

 

26.(268). Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

Услугата не се извършва в РЗИ-Хасково

 

27.(2241). Издаване на становища за унищожаване на лекарства

 

28.(477). Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

 

29.(1350). Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

 

30.(1102). Регистрация и заверка на лична здравна книжка

31.(2961). Издаване хигиенно заключение за проектна долументация

 

 

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково