ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

За печат

Информация за правилата, при които българските граждани могат да ползват медицинска помощ: BG  EN


Нормативно регулиране правата на пациента


Правата на пациента се регламентирани в Конституцията на Република България:

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.

(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях.

РБългария е ратифицирала следните международни и регионални европейски актове в областта на здравното осигуряване и правата на пациента:

Законовата уредба на правата на пациентите се определя от:


Общи права на гражданите

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково