МЕТРОЛОГИЯ

За печат

 

Дейността по метрологичното осигуряване в РЗИ – ХАСКОВО се изпълнява в съответствие със следните нормативни актове:

 • Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002г., посл. изм. и доп.ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г.) и приетите наредби към него.

 • Методично указание за осъществяване на метрологична дейност в системата на здравеопазването, утвърдено със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на Министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002г.) и Заповед № РД 15-1475 от 02.08.2002г. на Министъра на здравеопазването.

 • Наредба за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003г., посл. изм. и доп.ДВ бр.22 от 24.02.2015 г.), в която са посочени средствата за измерване, техническите и метрологични характеристики към тях и методите за техния контрол.

 • Заповед № А-333 от 29.05.2014г. на Председателя на ДАМТН (за периодичност на последващи проверки на СИ).

 • Заповед № РД – 15-671 от 08.04.2005г. на Министъра на Здравеопазването относно регламентиране дейността по метрологичното осигуряване и финансовите възнаграждения на метролозите в системата на здравеопазването за изпълнение.

Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща на метрологичен контрол е следната:

 1. Везни с неавтоматично действие – чл.38. – подлежат на последваща проверка.

 2. Клинични електрически термометри с максимално показание – чл.114.- одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.126.

 3. Манометри за кръвно налягане – чл.173. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.187.

 4. Манометри, използвани в съоръжения под налягане – чл.189. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.206.

 5. Дозиметри – чл.578. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.597.

 6. Електрокардиографи – чл.702. – одобряване на типа. първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.714.

 7. Аудиометри – чл.738. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка – чл.744.

 8. Диоптрометри – чл.782. – одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на периодична проверка – чл.792.

Списъкът е уточнен с директорите на Гл. дирекции „Мерки и измервателни уреди“ и „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрология и технически надзор.

С Постановление на Министерския съвет № 356 от 24.09.1997г. (ДВ бр. 88 от 1997г.) беше отменено освобождаването от такса за метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции.

Шифър

Наименование на средството за измерване

Такса за изпитване за одобряване на тип (в лв.)

Такса за проверка на едно СИ

първоначална(в лв.)

последваща(в лв.)

С0201

Везни с неавтоматично действие до 100 кг.

500

20

10

С0202

Везни с неавтоматично действие до 200 кг.

500

30

15

С0203

Везни с неавтоматично действие до 500 кг.

500

40

20

С0401

Теглилки единични клас 2

X

2

X

С0402

Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса ди 5кг

X

0.5

X

С0403

Теглилки единични класове 3, 4 и 5 с маса 10 кг и 20 кг

X

2

X

С0404

Теглилки разред IV, класове 3, 4 и 5 с маса 250 кг и 1000 кг

X

20

X

С0405

Комплект теглилки клас 2

X

20

X

С0406

Комплект теглилки клас 3 и клас 4

X

10

X

С0407

Комплект теглилки клас 5

X

10

X

C0601

Клниични електрически термометри с максммално показание

150

4

4

C0701

Клинични електрически термометри за нспрскъснато измерване

150

4

4

С0901

Манометри за кръвно налягане

300

25

10

С2501

Дозиметри – индивидуални

600

60

30

С2502

Дозиметри – клинични

600

100

60

С2901

Електромери еднофазни

500

5

5

С3201

Електрокардиографи

350

40

20

С3501

Аудиометри

500

50

35

С3801

Диоптрометри

300

20

20

В момента е в сила ПМС № 95 от 19.04.2013 г. (ДВ бр. 40 от 30.04.2013 г.), за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Българския институт по метрология.

В следващата таблица е публикувана извадка от Тарифата:

При новозакупена медицинска апаратура с измервателни функции, лечебното заведение подава заявление до Държавната агенция за метрология и технически надзор.

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково