Нормативни актове

За печат

 З А К О Н И

 

 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ
 2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
 3.  ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
 4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 5. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
 6. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 7. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 8. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 9. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 10. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 11. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 12. ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
 13. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
 14. ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
 15. ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ
 16. ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 17. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 18. ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО
 19. ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
 20. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
 21. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
 22. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 23. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г.)
 24. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 25. ЗАКОН ЗА ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 26. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
 27. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
 28. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

 

 

Т А Р И Ф И

 

 

 1. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)
 2. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 3. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

 

 

 1. ПМС № 320 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 2. ПМС № 7 ОТ 17 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСАТА, КОЯТО СЕ СЪБИРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
 3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


К О Д Е К С И

 

 

 1. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 2. КОДЕКС НА ТРУДА
 3. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 

 

З А П О В Е Д И

 1. ЗАПОВЕД № РД-09-192/06.11.2013г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 2. ЗАПОВЕД № РД-09-217/16.12.2013г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПОВЕД № РД-09-192/06.11.2013г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 3. ЗАПОВЕД № РД-02-32/10.02.2014г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-09-192/06.11.2013г. ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-09-217/16.12.2013г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Н А Р Е Д Б И

 

 1. НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
 2. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
 3. НАРЕДБА № 19 ОТ 22 ЮЛИ 1999Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ.
 4. НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2000Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ.
 5. НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЯНУАРИ 2001Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ФЕЛДШЕРИ И ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ, ФЕЛДШЕРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 6. НАРЕДБА № 9 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ.
 7. НАРЕДБА № 28 ОТ 31 МАЙ 2001Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО НЯМА АПТЕКА, МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОТПУСКАТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.
 8. НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА
 9. НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
 10. НАРЕДБА № 18 ОТ 20 ЮНИ 2005Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 11. НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 12. НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
 13. НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
 14. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ
 15. НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 16. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
 17. НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА
 18. НАРЕДБА № 2 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ
 19. НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ
 20. НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 21. НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА
 22. НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АПРИЛ 2004Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 23. НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИИ
 24. НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ЮНИ 2000Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
 25. НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2011 ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ.
 26. НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДРОГЕРИЯ.
 27. НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
 28. НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ
 29. НАРЕДБА №5 ОТ 30 МАЙ 2008Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ
 30. НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 31. НАРЕДБА № 11 ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ
 32. НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
 33. НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 34. НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
 35. НАРЕДБАНАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ
 36. НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
 37. НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ
 38. НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА
 39. НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ
 40. НАРЕДБА № 43 ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 41. НАРЕДБА № 24 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2006Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 42. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ
 43. НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
 44. НАРЕДБА № 23 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
 45. НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
 46. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕДИННАТА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
 47. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 48. НАРЕДБА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В АДМИНИСТРАЦИИТЕ
 49. НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

 

МЕДИЦИНСКИ      СТАНДАРТИ

 

 1. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“
 2. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ“
 3. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“
 4. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“
 5. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
 6. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ“
 7. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“
 8. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“
 9. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“
 10. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“
 11. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“
 12. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ“
 13. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „МИКРОБИОЛОГИЯ“
 14. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕОНАТОЛОГИЯ“
 15. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“
 16. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА“
 17. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОЧНИ БОЛЕСТИ“
 18. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“
 19. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
 20. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“
 21. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПСИХИАТРИЯ“
 22. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“
 23. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“
 24. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
 25. МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ВИРУСОЛОГИЯ“
 26. МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ ПО „ЗЪБОТЕХНИКА“

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково