ИЗСЛЕДВАНИЯ

За печат

Микробиологични изследвания

Видове услуги:


І. Изследвания на материали по клинични показания
1. Изследване на материали от дихателна система (носен, гърлен, назофарингеален секрет и устна кухина, храчка)
2. Изследване на материали от генитална система (уретрален секрет, простатен секрет, еякулат, вагинален секрет)
3. Изследване на стерилна урина за урокултура
4. Изследване на ранев секрет
5. Изследване на очен и ушен секрет
6. Изследване на кърма
7. Изследване на фецес (анален секрет)
8. Извършване на биохимична идентификация на изолираните микроорганизми
9. Изготвяне на антибиограма
ІІ. Изследване на материали по епидемични показания
1. Изследване на гърлен и назофарингеален секрет
2. Изследване на фецес (анален секрет)
3. Биохимични идентификация на изолираните микроорганизми
4. Изготвяне на антибиограма
ІІІ. Изследване на материали от външна среда
1. Изследване на води за холерни и НАГ вибриони
2. Изследване на материали от болнична и работна среда за патогенни и условно-патогенни микроорганизми

 

Административно звено, в което се приемат материали и се извършват изследвания:

 

Дирекция „Надзор на заразните болести“, Отдел „Медицински изследвания“
лице за контакт: Д-р Снежана Иванова  тел.: 603 224

телефон: 038/603 232 адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2

приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

 

Процедура:

 

  1. Материалите за изследване постъпват в съответната лаборатория (чревна, капкова, ООИ) с придружителна бележка “Искане за микробиологично изследване”, в която са отразени името, възрастта и адреса на пациента; диагнозата, датата на вземане на материала и неговия вид (секрет, урина и др.), както и името на изпращащия лекар. При изследвания на организирани колективи, материалите постъпват с придружителен списък на лицата.
  2. Материалите за изследване се регистрират, обработват и посяват на хранителни среди в зависимост от спецификата на търсените микроорганизми.
  3. Изолиране, идентифициране и уточняване на бактериите и отчитане на антибиограмите.

 

Срок за извършване на изследванията:
3 дни – материали от дихателна система, урина, очен, ушен секрети, кърма, ранев секрет, фецес и анален секрет, материали от генитална система;
Такси:

Заплащането на изследванията става при донасяне на материала в лабораторията, в която се определя цената, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(Д.в. бр. 83/2007г.). При нужда от допълнителни изследвания се доплаща при получаването на резултата. Изследванията по епидемични показания са безплатни.

Микробиологичните лаборатории са обзаведени с необходимата апаратура и пособия (автоклави, термостати, стерилизатори, хладилници и др.). На интервал от 6 месеца се провежда външен контрол по качеството на лабораторната дейност и се издава сертификат за проведен успешно външен лабораторен контрол.

 

Паразитологични изследвания

Видове услуги

І. Изследвания на материали по клинични показания

1. Изследване на перианален отпечатък

2. Насочено паразитологично изследване на оригинален материал от болен, след обогатяване и обработка (седиментация, флотация)

3. Диференцирано оцветяване за доказване на паразити

4. Вземане и приготвяне на намазка за паразитологично изследване

ІІ. Изследване на материали по епидемични показания

1. Изследване на перианален отпечатък

2. Насочено паразитологично изследване за чревни хелминти и протозои

ІІІ. Изследване на материали от външна среда

1. Изследване на материали от среда в ОДЗ при откриване на опаразитеност в същите

 

Административно звено, в което се приемат материали и се извършват изследвания:

Дирекция „Надзор на заразните болести“, Отдел „Медицински изследвания“
лице за контакт: Д-р Снежана Иванова  тел.: 603 224
телефон: 038/603 232; 603 238
адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

 

Процедура:

  1. Материалите за изследване постъпват в съответната лаборатория с придружителна бележка “Искане за паразитологично изследване”, в която са отразени името, възрастта и адреса на пациента; диагнозата, датата на вземане на материала и неговия вид, както и името на изпращащия лекар. При изследвания на организирани колективи, материалите постъпват с придружителен списък на лицата.
  2. Материалите за изследване се регистрират, обработват и изработват по съответната методика.

Срокът за извършване на изследванията е:
- 5 часа – изследване на нативен препарат за паразити (перианален отпечатък);
- 24 часа – насочено паразитологично изследване на оригинален материал от болен, след обогатяване и обработка (седиментация, флотация);
- 24 часа – диференцирано оцветяване за доказване на паразити;

- 24 часа – вземане и приготвяне на намазка за паразитологично изследване.

 

Такси:

Заплащането на изследванията става при донасяне на материала в лабораторията, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(Д.в. бр. 83/2007 г.). Изследванията по епидемични показания са безплатни.

 

Паразитологичните лаборатории са обзаведени с необходимата апаратура и пособия (микроскопи, термостат, стерилизатори, хладилник и др.). На интервал от 6 месеца се провежда външен контрол по качеството на лабораторната дейност и се издава сертификат за проведен успешно външен лабораторен контрол.

 

Вирусологични изследвания


Видове услуги:


І.Серологично изследване на вируси
1.ХИВ (HIV Ag-Ab) –ЕLISA

2.ХИВ-бърз тест
3.Хепатит В (HBsAg)- ELISA
4.Хепатит С (anti-HCV)- ELISA

ІІ
. Серологично изследване на бактерии
1.Сифилис- ELISA
2.Сифилис-ТПХА

Административно звено, в което се приемат материали и се извършват изследвания:

 

Дирекция „Надзор на заразните болести“, Отдел „Медицински изследвания“
лице за контакт: Д-р Снежана Иванова  тел.: 603 224

телефон: 038/603 232; 038/603 225
адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2

приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

 

Процедура:

 

Персонално явяване в приемен кабинет за вземане на проба. Уточняват се методът на изследване, срокът за получаване на резултатите и цената.

 

Такси


Заплащането на извършените изследвания става предварително в касата на инспекцията, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(Д.в. бр. 83/2007 г.).

 

Сектор „Вирусология“ участвува в системата за външен лабораторен контрол от въвеждането й и притежава сертификати за целия пакет от изследвания.

 

 

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А (ОКА)

 

Орган за контрол от вида А (ОК А) е обособена част от структурата на РЗИ, с декларирана и осигурена от ръководството независимост, относно акредитираната си дейност.

ОК А извършва контрол върху параметри на работна среда по искане на физически и юридически лица. Документите, които издава ОК А за извършения контрол са протокол с резултати и сертификат за оценка на съответствието.

ОК А прилага гъвкав обхват на акредитация и поддържа актуален списък с датирани версии на стандарти и документи в рамките на акредитирания си обхват.

ОК А при РЗИ – гр. Хасково е акредитиран орган, съгласно изискванията на стандарт БДС EN/ISO 17020:2012. Обхвата на дейността на ОК А включва следните области на контрол : 

  • Питейни води* – физико-химичен и микробиологичен анализ за оценка на съответствието, съгласно Наредба №9/2001г.
  • Минерални води от водоизточници  предназначени  за бутилиране * – натурални, минерални, изворни и трапезни, предназначени за питейни цели.
  • Води от плувни басейни - физико-химичен и  микробиологичен анализ за оценка на съответствието,  съгласно нормативните уредби на МЗ.
  • Козметични продукти и битови химични препарати *микробиологичен анализ за оценка на съответствието с нормативни документи на МЗ и Технологични документации на производители;
  • Физични фактори на средата: микроклимат, осветление, шум

Забележка: * е област на контрол само за целите на ДЗК.

Заявки за извършване на услуги се приемат в „Приемен сектор” на ОКА в сградата на РЗИ в град Димитровград и в гишето за обслужване на граждани в РЗИ – Хасково.

Заплащането на извършените изследвания става предварително, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(Д.в. бр. 83/2007 г.).

Административно звено:

Дирекция „Обществено здраве“, Отдел „Лабораторни изследвания“
лице за контакт: инж. Кремена Драгнева

телефон: 0391 66989
адрес: гр. Димитровград, ул.“Панорамен път“ № 1
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково